i

2010, TRAVERTINE, 9″ / 23cm (INSTALLATION OF 24)